خدمت تشخیص زبان روتیک

برای آزمایش الگوریتم های تشخیص زبان ما اینجا بهترین نقطه است!