خدمت تشخیص زبان روتیک

برای آزمایش الگوریتم ها تشخیص زبان ما اینجا بهترین نقطه است!